تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

هفته نامه شما – شماره ۱۰۳۲

jQuery(document).ready( function() {

var bookletContainer = jQuery(“.wp-booklet-5afb4740f3650-container”);

bookletContainer.wpBookletExtended({
width:1500,
height:2081,
padding:10,
speed:1000,
direction:’RTL’,
delay:0,
popupsEnabled:true,
thumbnailsEnabled:true,
arrowsEnabled:true,
pageNumbersEnabled:true,
bookletMargin:45,
thumbnailsContainerMargin:11,
coverBehavior:”center-closed”
});

});